Sbírka zákonů
ročník 1993

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
337/1993 Sb. 31. 12. 1993 Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
e-SbírkaPDF   417 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00337.1993
336/1993 Sb. 31. 12. 1993 Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
e-SbírkaPDF   417 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00336.1993
335/1993 Sb. 31. 12. 1993 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník
e-SbírkaPDF   417 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00335.1993
334/1993 Sb. 31. 12. 1993 Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
e-SbírkaPDF   417 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00334.1993
333/1993 Sb. 31. 12. 1993 Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
e-SbírkaPDF   1334 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00333.1993
332/1993 Sb. 31. 12. 1993 Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
e-SbírkaPDF   787 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00332.1993
331/1993 Sb. 31. 12. 1993 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
e-SbírkaPDF   787 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00331.1993
330/1993 Sb. 31. 12. 1993 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00330.1993
329/1993 Sb. 31. 12. 1993 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schöneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00329.1993
328/1993 Sb. 31. 12. 1993 Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00328.1993
327/1993 Sb. 31. 12. 1993 Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00327.1993
326/1993 Sb. 31. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00326.1993
325/1993 Sb. 31. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00325.1993
324/1993 Sb. 31. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 295/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů a v úplném znění č. 296/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1115 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00324.1993
323/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1506 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00323.1993
322/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1121 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00322.1993
321/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1121 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00321.1993
320/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
e-SbírkaPDF   1121 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00320.1993
319/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon o příspěvku na nájemné
e-SbírkaPDF   963 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00319.1993
318/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
e-SbírkaPDF   963 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00318.1993
317/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
e-SbírkaPDF   963 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00317.1993
316/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky
e-SbírkaPDF   963 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00316.1993
315/1993 Sb. 30. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   963 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00315.1993
314/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00314.1993
313/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00313.1993
312/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00312.1993
311/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00311.1993
310/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00310.1993
309/1993 Sb. 23. 12. 1993 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00309.1993
308/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00308.1993
307/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2265 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00307.1993
306/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   934 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00306.1993
305/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
e-SbírkaPDF   934 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00305.1993
304/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   934 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00304.1993
303/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
e-SbírkaPDF   934 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00303.1993
302/1993 Sb. 23. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
e-SbírkaPDF   934 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00302.1993
301/1993 Sb. 17. 12. 1993 Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č. j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.)
e-SbírkaPDF   1521 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00301.1993
300/1993 Sb. 17. 12. 1993 Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1521 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00300.1993
299/1993 Sb. 14. 12. 1993 Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně
e-SbírkaPDF   1671 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00299.1993
298/1993 Sb. 14. 12. 1993 Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní
e-SbírkaPDF   1671 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00298.1993
297/1993 Sb. 14. 12. 1993 Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice
e-SbírkaPDF   1671 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00297.1993
296/1993 Sb. 14. 12. 1993 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
e-SbírkaPDF   1671 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00296.1993
295/1993 Sb. 14. 12. 1993 Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
e-SbírkaPDF   1671 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00295.1993
294/1993 Sb. 10. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2238 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00294.1993
293/1993 Sb. 10. 12. 1993 Zákon o výkonu vazby
e-SbírkaPDF   2238 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00293.1993
292/1993 Sb. 10. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích
e-SbírkaPDF   2238 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00292.1993
291/1993 Sb. 1. 12. 1993 Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti
e-SbírkaPDF   734 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00291.1993
290/1993 Sb. 1. 12. 1993 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
e-SbírkaPDF   734 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00290.1993
289/1993 Sb. 30. 11. 1993 Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč
e-SbírkaPDF   320 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00289.1993
288/1993 Sb. 30. 11. 1993 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   320 kB
ECLI:CZ:SB:1993:00288.1993

V roce 1993 bylo publikováno 292 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0.147 ms (z toho 0.024 ms NoSQL).