Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
50/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:050.2019
49/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:049.2019
48/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:048.2019
47/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:047.2019
46/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:046.2019
45/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:045.2019
44/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:044.2019
43/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:043.2019
42/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:042.2019
41/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:041.2019
40/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:040.2019
39/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:039.2019
38/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
15. 2. 2019 Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:038.2019
37/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 2. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:037.2019
36/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 2. 2019 Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:036.2019
35/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
14. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:035.2019
34/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 2. 2019 Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:034.2019
33/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
12. 2. 2019 Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:033.2019
32/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:032.2019
31/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 2. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:031.2019
30/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 2. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:030.2019
29/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:029.2019
28/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 2. 2019 Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:028.2019
27/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 2. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:027.2019
26/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 2. 2019 Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:026.2019
25/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 2. 2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:025.2019
24/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 1. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:024.2019
23/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 1. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:023.2019
22/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 1. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:022.2019
21/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:021.2019
20/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:020.2019
19/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:019.2019
18/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:018.2019
17/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
24. 1. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:017.2019
16/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
21. 1. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:016.2019
15/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:015.2019
14/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:014.2019
13/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:013.2019
12/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:012.2019
11/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:011.2019
10/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
18. 1. 2019 Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:010.2019
9/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2019 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:009.2019
8/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2019 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:008.2019
7/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:007.2019
6/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:006.2019
5/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:005.2019
4/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:004.2019
3/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:003.2019
2/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2019 Vyhláška o evidenci krytých bloků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:002.2019
1/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
7. 1. 2019 Nařízení vlády o oborech státní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:001.2019

V roce 2019 bylo publikováno 50 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,220 ms (z toho 0,024 ms NoSQL).