Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
147/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 6. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:147.2019
146/2019 Sb.
(méně než 10 dnů)
19. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:146.2019
145/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:145.2019
144/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:144.2019
143/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
13. 6. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:143.2019
142/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:142.2019
141/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:141.2019
140/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:140.2019
139/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:139.2019
138/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:138.2019
137/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:137.2019
136/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:136.2019
135/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 6. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:135.2019
134/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 5. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:134.2019
133/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:133.2019
132/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 5. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:132.2019
131/2019 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:131.2019
130/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
24. 5. 2019 Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:130.2019
129/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
24. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:129.2019
128/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
22. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:128.2019
127/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:127.2019
126/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:126.2019
125/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:125.2019
124/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:124.2019
123/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:123.2019
122/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:122.2019
121/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:121.2019
120/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
16. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:120.2019
119/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 5. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:119.2019
118/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:118.2019
117/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 5. 2019 Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:117.2019
116/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 5. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:116.2019
115/2019 Sb.
(méně než 60 dnů)
2. 5. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:115.2019
114/2019 Sb. 26. 4. 2019 Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:114.2019
113/2019 Sb. 24. 4. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:113.2019
112/2019 Sb. 24. 4. 2019 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:112.2019
111/2019 Sb. 24. 4. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:111.2019
110/2019 Sb. 24. 4. 2019 Zákon o zpracování osobních údajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:110.2019
109/2019 Sb. 16. 4. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:109.2019
108/2019 Sb. 16. 4. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:108.2019
107/2019 Sb. 16. 4. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:107.2019
106/2019 Sb. 16. 4. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:106.2019
105/2019 Sb. 12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:105.2019
104/2019 Sb. 12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:104.2019
103/2019 Sb. 12. 4. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:103.2019
102/2019 Sb. 12. 4. 2019 Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:102.2019
101/2019 Sb. 12. 4. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:101.2019
100/2019 Sb. 9. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:100.2019
99/2019 Sb. 9. 4. 2019 Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:099.2019
98/2019 Sb. 9. 4. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2019:098.2019

V roce 2019 bylo publikováno 147 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,203 ms (z toho 0,022 ms NoSQL).