Sbírka zákonů
ročník 2019

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
374/2019 Sb. 31. 12. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, FIX %
e-SbírkaPDF   319 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00374.2019
373/2019 Sb. 31. 12. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, CPI %
e-SbírkaPDF   319 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00373.2019
372/2019 Sb. 31. 12. 2019 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020-2026 II, 1,50 %
e-SbírkaPDF   319 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00372.2019
371/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00371.2019
370/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00370.2019
369/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00369.2019
368/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00368.2019
367/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   756 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00367.2019
366/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   167 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00366.2019
365/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   167 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00365.2019
364/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů
e-SbírkaPDF   167 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00364.2019
363/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   167 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00363.2019
362/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
e-SbírkaPDF   1286 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00362.2019
361/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
e-SbírkaPDF   1286 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00361.2019
360/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2015 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
e-SbírkaPDF   1286 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00360.2019
359/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin
e-SbírkaPDF   116 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00359.2019
358/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
e-SbírkaPDF   116 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00358.2019
357/2019 Sb. 31. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   116 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00357.2019
356/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1395 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00356.2019
355/2019 Sb. 31. 12. 2019 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
e-SbírkaPDF   1395 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00355.2019
354/2019 Sb. 20. 12. 2019 Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
e-SbírkaPDF   244 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00354.2019
353/2019 Sb. 20. 12. 2019 Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
e-SbírkaPDF   244 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00353.2019
352/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   508 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00352.2019
351/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   160 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00351.2019
350/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   160 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00350.2019
349/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   160 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00349.2019
348/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
e-SbírkaPDF   160 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00348.2019
347/2019 Sb. 20. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   160 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00347.2019
346/2019 Sb. 20. 12. 2019 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00346.2019
345/2019 Sb. 20. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00345.2019
344/2019 Sb. 20. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00344.2019
343/2019 Sb. 20. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00343.2019
342/2019 Sb. 20. 12. 2019 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů
e-SbírkaPDF   629 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00342.2019
341/2019 Sb. 20. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   629 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00341.2019
340/2019 Sb. 17. 12. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019
e-SbírkaPDF   120 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00340.2019
339/2019 Sb. 17. 12. 2019 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019
e-SbírkaPDF   120 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00339.2019
338/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
e-SbírkaPDF   120 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00338.2019
337/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
e-SbírkaPDF   1057 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00337.2019
336/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
e-SbírkaPDF   1057 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00336.2019
335/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
e-SbírkaPDF   1057 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00335.2019
334/2019 Sb. 17. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1445 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00334.2019
333/2019 Sb. 17. 12. 2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
e-SbírkaPDF   1068 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00333.2019
332/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1068 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00332.2019
331/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
e-SbírkaPDF   1068 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00331.2019
330/2019 Sb. 17. 12. 2019 Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
e-SbírkaPDF   1068 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00330.2019
329/2019 Sb. 10. 12. 2019 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
e-SbírkaPDF   197 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00329.2019
328/2019 Sb. 10. 12. 2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
e-SbírkaPDF   122 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00328.2019
327/2019 Sb. 10. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
e-SbírkaPDF   122 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00327.2019
326/2019 Sb. 10. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   122 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00326.2019
325/2019 Sb. 10. 12. 2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   122 kB
ECLI:CZ:SB:2019:00325.2019

V roce 2019 bylo publikováno 374 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0.144 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).