Sbírka zákonů
ročník 2021

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
268/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
14. 7. 2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:268.2021
267/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
14. 7. 2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:267.2021
266/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
14. 7. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:266.2021
265/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:265.2021
264/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:264.2021
263/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:263.2021
262/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
7. 7. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:262.2021
261/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
9. 7. 2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:261.2021
260/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
1. 7. 2021 Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:260.2021
259/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 7. 2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, CPI %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:259.2021
258/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 7. 2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021-2027 III, FIX %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:258.2021
257/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
29. 6. 2021 Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:257.2021
256/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 7. 2021 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:256.2021
255/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
2. 7. 2021 Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:255.2021
254/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:254.2021
253/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:253.2021
252/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:252.2021
251/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:251.2021
250/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:250.2021
249/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:249.2021
248/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:248.2021
247/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:247.2021
246/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:246.2021
245/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:245.2021
244/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:244.2021
243/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:243.2021
242/2021 Sb.
(méně než 30 dnů)
30. 6. 2021 Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:242.2021
241/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:241.2021
240/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:240.2021
239/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:239.2021
238/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:238.2021
237/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:237.2021
236/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
23. 6. 2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:236.2021
235/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:235.2021
234/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:234.2021
233/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:233.2021
232/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:232.2021
231/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:231.2021
230/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 6. 2021 Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti §82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:230.2021
229/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:229.2021
228/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:228.2021
227/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:227.2021
226/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:226.2021
225/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:225.2021
224/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:224.2021
223/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:223.2021
222/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:222.2021
221/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:221.2021
220/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:220.2021
219/2021 Sb.
(méně než 60 dnů)
9. 6. 2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2021:219.2021

V roce 2021 bylo publikováno 268 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0,268 ms (z toho 0,039 ms NoSQL).