Sbírka zákonů
ročník 1995

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
318/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
e-SbírkaPDF   710 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00318.1995
317/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
e-SbírkaPDF   710 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00317.1995
316/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
e-SbírkaPDF   710 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00316.1995
315/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
e-SbírkaPDF   710 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00315.1995
314/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00314.1995
313/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00313.1995
312/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00312.1995
311/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00311.1995
310/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00310.1995
309/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00309.1995
308/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
e-SbírkaPDF   788 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00308.1995
307/1995 Sb. 29. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   764 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00307.1995
306/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   764 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00306.1995
305/1995 Sb. 29. 12. 1995 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
e-SbírkaPDF   764 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00305.1995
304/1995 Sb. 27. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
e-SbírkaPDF   986 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00304.1995
303/1995 Sb. 27. 12. 1995 Nařízení vlády o minimální mzdě
e-SbírkaPDF   986 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00303.1995
302/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   986 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00302.1995
301/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   986 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00301.1995
300/1995 Sb. 27. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
e-SbírkaPDF   986 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00300.1995
299/1995 Sb. 29. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1995:00299.1995
298/1995 Sb. 21. 12. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
e-SbírkaPDF   1257 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00298.1995
297/1995 Sb. 21. 12. 1995 Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského
e-SbírkaPDF   1257 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00297.1995
296/1995 Sb. 21. 12. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   1257 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00296.1995
295/1995 Sb. 20. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
e-SbírkaPDF   793 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00295.1995
294/1995 Sb. 18. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
e-SbírkaPDF   820 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00294.1995
293/1995 Sb. 15. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2328 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00293.1995
292/1995 Sb. 15. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
e-SbírkaPDF   2328 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00292.1995
291/1995 Sb. 15. 12. 1995 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
e-SbírkaPDF   2328 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00291.1995
290/1995 Sb. 15. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
e-SbírkaPDF   2328 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00290.1995
289/1995 Sb. 15. 12. 1995 Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
e-SbírkaPDF   2328 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00289.1995
288/1995 Sb. 13. 12. 1995 Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
e-SbírkaPDF   1745 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00288.1995
287/1995 Sb. 8. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
e-SbírkaPDF   2094 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00287.1995
286/1995 Sb. 8. 12. 1995 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
e-SbírkaPDF   2094 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00286.1995
285/1995 Sb. 6. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   2562 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00285.1995
284/1995 Sb. 6. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
e-SbírkaPDF   2562 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00284.1995
283/1995 Sb. 1. 12. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
e-SbírkaPDF   1195 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00283.1995
282/1995 Sb. 1. 12. 1995 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
e-SbírkaPDF   1195 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00282.1995
281/1995 Sb. 1. 12. 1995 Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
e-SbírkaPDF   1195 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00281.1995
280/1995 Sb. 1. 12. 1995 Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích
e-SbírkaPDF   1195 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00280.1995
279/1995 Sb. 1. 12. 1995 Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1195 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00279.1995
278/1995 Sb. 30. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00278.1995
277/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00277.1995
276/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00276.1995
275/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00275.1995
274/1995 Sb. 30. 11. 1995 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00274.1995
273/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00273.1995
272/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00272.1995
271/1995 Sb. 30. 11. 1995 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace
e-SbírkaPDF   841 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00271.1995
270/1995 Sb. 17. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby
e-SbírkaPDF   951 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00270.1995
269/1995 Sb. 17. 11. 1995 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
e-SbírkaPDF   951 kB
ECLI:CZ:SB:1995:00269.1995

V roce 1995 bylo publikováno 318 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0.140 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).