Sbírka zákonů
ročník 2000

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
505/2000 Sb. 30. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:2000:00505.2000
504/2000 Sb. 30. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
e-SbírkaPDF   883 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00504.2000
503/2000 Sb. 30. 12. 2000 Nařízení vlády o Obchodním věstníku
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00503.2000
502/2000 Sb. 30. 12. 2000 Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00502.2000
501/2000 Sb. 30. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
e-SbírkaPDF   899 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00501.2000
500/2000 Sb. 30. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace
e-SbírkaPDF   899 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00500.2000
499/2000 Sb. 30. 12. 2000 Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
e-SbírkaPDF   899 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00499.2000
498/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy
e-SbírkaPDF   1999 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00498.2000
497/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
e-SbírkaPDF   1999 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00497.2000
496/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1999 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00496.2000
495/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
e-SbírkaPDF   1999 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00495.2000
494/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť
e-SbírkaPDF   1999 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00494.2000
493/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon o státních dluhopisových programech na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1999 a na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2001 a 2002 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
e-SbírkaPDF   4052 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00493.2000
492/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   4052 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00492.2000
491/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001
e-SbírkaPDF   6287 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00491.2000
490/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví
e-SbírkaPDF   1871 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00490.2000
489/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb., o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
e-SbírkaPDF   1871 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00489.2000
488/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o limitech úrovně Euro 3 k provedení zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1871 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00488.2000
487/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001
e-SbírkaPDF   1871 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00487.2000
486/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
e-SbírkaPDF   1871 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00486.2000
485/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správce obchodního závodu a správce nemovité věci, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů a o paušálně stanovené náhradě nákladů plátce mzdy nebo jiného příjmu
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00485.2000
484/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00484.2000
483/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00483.2000
482/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00482.2000
481/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
e-SbírkaPDF   1572 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00481.2000
480/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
e-SbírkaPDF   1636 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00480.2000
479/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00479.2000
478/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě
e-SbírkaPDF   1137 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00478.2000
477/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00477.2000
476/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00476.2000
475/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00475.2000
474/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
e-SbírkaPDF   3447 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00474.2000
473/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku
e-SbírkaPDF   5590 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00473.2000
472/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv
e-SbírkaPDF   5590 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00472.2000
471/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
e-SbírkaPDF   5102 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00471.2000
470/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
e-SbírkaPDF   5503 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00470.2000
469/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
e-SbírkaPDF   3608 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00469.2000
468/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných
e-SbírkaPDF   3608 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00468.2000
467/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00467.2000
466/2000 Sb. 29. 12. 2000 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00466.2000
465/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00465.2000
464/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00464.2000
463/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00463.2000
462/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00462.2000
461/2000 Sb. 29. 12. 2000 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
e-SbírkaPDF   2010 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00461.2000
460/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4483 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00460.2000
459/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4483 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00459.2000
458/2000 Sb. 29. 12. 2000 Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
e-SbírkaPDF   4483 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00458.2000
457/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy
e-SbírkaPDF   5035 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00457.2000
456/2000 Sb. 29. 12. 2000 Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001
e-SbírkaPDF   5520 kB
ECLI:CZ:SB:2000:00456.2000

V roce 2000 bylo publikováno 505 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 11 stran v čase 0.158 ms (z toho 0.024 ms NoSQL).