Sbírka zákonů
ročník 2015

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
408/2015 Sb. 31. 12. 2015 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou
e-SbírkaPDF   9138 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00408.2015
407/2015 Sb. 31. 12. 2015 Vyhláška, kterou se stanoví druhy a vzory služebních stejnokrojů Hasičského záchranného sboru České republiky, způsob označení příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru České republiky a odlišujícího označení, vzory služebních průkazů a průkazů zaměstnanců a způsob prokázání příslušnosti služebním průkazem a vzory velkého a malého znaku Hasičského záchranného sboru České republiky a základní znaky charakterizující prapor Hasičského záchranného sboru České republiky (výstrojní vyhláška hasičského záchranného sboru)
e-SbírkaPDF   2396 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00407.2015
406/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.
e-SbírkaPDF   786 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00406.2015
405/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie
e-SbírkaPDF   786 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00405.2015
404/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o kompenzaci ceny za elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie v jiném členském státě Evropské unie (vyhláška o kompenzaci)
e-SbírkaPDF   786 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00404.2015
403/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
e-SbírkaPDF   786 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00403.2015
402/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
e-SbírkaPDF   786 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00402.2015
401/2015 Sb. 30. 12. 2015 Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
e-SbírkaPDF   2700 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00401.2015
400/2015 Sb. 29. 12. 2015 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2016
e-SbírkaPDF   3862 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00400.2015
399/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00399.2015
398/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00398.2015
397/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00397.2015
396/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2016
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00396.2015
395/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00395.2015
394/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00394.2015
393/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00393.2015
392/2015 Sb. 28. 12. 2015 Nařízení vlády o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00392.2015
391/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   664 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00391.2015
390/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00390.2015
389/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00389.2015
388/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00388.2015
387/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00387.2015
386/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00386.2015
385/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
e-SbírkaPDF   641 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00385.2015
384/2015 Sb. 28. 12. 2015 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016
e-SbírkaPDF   4852 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00384.2015
383/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   4852 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00383.2015
382/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00382.2015
381/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00381.2015
380/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00380.2015
379/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00379.2015
378/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00378.2015
377/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00377.2015
376/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon o ukončení důchodového spoření
e-SbírkaPDF   3808 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00376.2015
375/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů
e-SbírkaPDF   9261 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00375.2015
374/2015 Sb. 28. 12. 2015 Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
e-SbírkaPDF   9261 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00374.2015
373/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2015:00373.2015
372/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2015:00372.2015
371/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2015:00371.2015
370/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2015:00370.2015
369/2015 Sb. 28. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   22 MB
ECLI:CZ:SB:2015:00369.2015
368/2015 Sb. 23. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 409/2013 Sb.
e-SbírkaPDF   3088 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00368.2015
367/2015 Sb. 23. 12. 2015 Vyhláška o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
e-SbírkaPDF   4822 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00367.2015
366/2015 Sb. 23. 12. 2015 Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00366.2015
365/2015 Sb. 23. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   308 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00365.2015
364/2015 Sb. 21. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), a vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
e-SbírkaPDF   2834 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00364.2015
363/2015 Sb. 21. 12. 2015 Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017
e-SbírkaPDF   530 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00363.2015
362/2015 Sb. 21. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   530 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00362.2015
361/2015 Sb. 21. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
e-SbírkaPDF   530 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00361.2015
360/2015 Sb. 21. 12. 2015 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   370 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00360.2015
359/2015 Sb. 21. 12. 2015 Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   370 kB
ECLI:CZ:SB:2015:00359.2015

V roce 2015 bylo publikováno 408 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 9 stran v čase 0.146 ms (z toho 0.021 ms NoSQL).