Sbírka zákonů
ročník 2006

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
626/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:626.2006
625/2006 Sb. 30. 12. 2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:625.2006
624/2006 Sb. 30. 12. 2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:624.2006
623/2006 Sb. 30. 12. 2006 Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2007 a 2008
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:623.2006
622/2006 Sb. 30. 12. 2006 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2007
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:622.2006
621/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:621.2006
620/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:620.2006
619/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení objemu poskytnuté péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2007
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:619.2006
618/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se vydávají rámcové smlouvy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:618.2006
617/2006 Sb. 30. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:617.2006
616/2006 Sb. 29. 12. 2006 Nařízení vlády o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:616.2006
615/2006 Sb. 29. 12. 2006 Nařízení vlády o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:615.2006
614/2006 Sb. 29. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:614.2006
613/2006 Sb. 29. 12. 2006 Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:613.2006
612/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška o skupinách osvědčení k řízení vozidel ozbrojených sil, podmínkách k jejich získání a o odborné způsobilosti příslušníků vojenské pořádkové služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:612.2006
611/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:611.2006
610/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:610.2006
609/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:609.2006
608/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:608.2006
607/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:607.2006
606/2006 Sb. 28. 12. 2006 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:606.2006
605/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:605.2006
604/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:604.2006
603/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:603.2006
602/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:602.2006
601/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:601.2006
600/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška o stanovení tropických nebo jinak zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:600.2006
599/2006 Sb. 28. 12. 2006 Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:599.2006
598/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 66/2005 Sb., o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:598.2006
597/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:597.2006
596/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:596.2006
595/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:595.2006
594/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o přepisu znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:594.2006
593/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:593.2006
592/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:592.2006
591/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:591.2006
590/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:590.2006
589/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:589.2006
588/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění upravují částky pro stanovení výpočtových základů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:588.2006
587/2006 Sb. 27. 12. 2006 Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropských společenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:587.2006
586/2006 Sb. 20. 12. 2006 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:586.2006
585/2006 Sb. 20. 12. 2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb., a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:585.2006
584/2006 Sb. 20. 12. 2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, ve znění zákona č. 170/2006 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:584.2006
583/2006 Sb. 27. 12. 2006 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:583.2006
582/2006 Sb. 27. 12. 2006 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2007
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:582.2006
581/2006 Sb. 27. 12. 2006 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:581.2006
580/2006 Sb. 27. 12. 2006 Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa, s vyšetřením a posouzením živočišných produktů a se sledováním přítomnosti některých látek a jejich reziduí u zvířat a v jejich produktech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:580.2006
579/2006 Sb. 27. 12. 2006 Vyhláška, kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:579.2006
578/2006 Sb. 27. 12. 2006 Vyhláška, kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:578.2006
577/2006 Sb. 27. 12. 2006 Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2006:577.2006

V roce 2006 bylo publikováno 626 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 13 stran v čase 0,223 ms (z toho 0,024 ms NoSQL).