Sbírka zákonů
ročník 1970

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
164/1970 Sb. 30. 12. 1970 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00164.1970
163/1970 Sb. 30. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Tuzexu, podniku zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00163.1970
162/1970 Sb. 30. 12. 1970 Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, hlavního arbitra ČSSR a ministerstev výstavby a techniky ČSR a SSR o některých opatřeních v bytové výstavbě
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00162.1970
161/1970 Sb. 30. 12. 1970 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o mezinárodní silniční dopravě
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00161.1970
160/1970 Sb. 29. 12. 1970 Opatření ministra spravedlnosti České socialistické republiky, kterým se vyhlašuje skončení volebního období soudců některých krajských a okresních soudů
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00160.1970
159/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00159.1970
158/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00158.1970
157/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška rady Okresního národního výboru v Prešově, kterou se určují obvodní úřady místních národních výborů v okrese jako stavební úřady
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00157.1970
156/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00156.1970
155/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška ministerstva průmyslu Slovenské socialistické republiky o zřizování a působnosti tiskáren a rozmnožoven a o povinné evidenci tiskárenských strojů
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00155.1970
154/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00154.1970
153/1970 Sb. 29. 12. 1970 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/1970 Sb., kterou se provádí zákon SNR č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení, ve znění zákona SNR č. 117/1970 Sb.
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00153.1970
152/1970 Sb. 29. 12. 1970 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00152.1970
151/1970 Sb. 29. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje a o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1971
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00151.1970
150/1970 Sb. 29. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00150.1970
149/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům v sokolovské oblasti
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00149.1970
148/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon České národní rady o cílech a hlavních úkolech státního prováděcího plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky a o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1971
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00148.1970
147/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon České národní rady o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00147.1970
146/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon, kterým se ruší zákon č. 128/1968 Sb., o Národní frontě
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00146.1970
145/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o národohospodářském plánování
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00145.1970
144/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o Státní bance československé
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00144.1970
143/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon o devizovém hospodářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00143.1970
142/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o devizovém hospodářství
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00142.1970
141/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 166/1969 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00141.1970
140/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě některých závazkových hospodářských vztahů při dodávkách určených spotřebních výrobků
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00140.1970
139/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o hospodářské arbitráži
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00139.1970
138/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00138.1970
137/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00137.1970
136/1970 Sb. 28. 12. 1970 Vyhláška ministerstva financí Československé socialistické republiky a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 22/1967 Sb., o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00136.1970
135/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o cílech a hlavních úkolech státního plánu rozvoje Československé socialistické republiky a o státním rozpočtu československé federace na rok 1971
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00135.1970
134/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00134.1970
133/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon o působnosti federálních ministerstev
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00133.1970
132/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
e-SbírkaPDF   7955 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00132.1970
131/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o zřízení krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice a o opatřeních s tím souvisících
e-SbírkaPDF   7955 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00131.1970
130/1970 Sb. 28. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o územním členění Slovenské socialistické republiky
e-SbírkaPDF   7955 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00130.1970
129/1970 Sb. 22. 12. 1970 Zákon, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky
e-SbírkaPDF   7584 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00129.1970
128/1970 Sb. 22. 12. 1970 Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
e-SbírkaPDF   7584 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00128.1970
127/1970 Sb. 22. 12. 1970 Ústavní zákon o volbě poslanců krajských národních výborů v Slovenské socialistické republice
e-SbírkaPDF   7584 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00127.1970
126/1970 Sb. 22. 12. 1970 Ústavní zákon o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
e-SbírkaPDF   7584 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00126.1970
125/1970 Sb. 22. 12. 1970 Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
e-SbírkaPDF   7584 kB
ECLI:CZ:SB:1970:00125.1970
124/1970 Sb. 17. 12. 1970 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 170/1969 Sb.
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00124.1970
123/1970 Sb. 17. 12. 1970 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat, ve znění vyhlášky č. 144/1969 Sb.
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00123.1970
122/1970 Sb. 17. 12. 1970 Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu o některých opatřeních na úseku dodávek zemědělských výrobků a potřeb
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00122.1970
121/1970 Sb. 17. 12. 1970 Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00121.1970
120/1970 Sb. 17. 12. 1970 Zákon České národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00120.1970
119/1970 Sb. 17. 12. 1970 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 173/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00119.1970
118/1970 Sb. 14. 12. 1970 Vyhláška ministerstva kultury Slovenské socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00118.1970
117/1970 Sb. 14. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Slovenské národní rady č. 178/1969 Sb., o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00117.1970
116/1970 Sb. 14. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00116.1970
115/1970 Sb. 14. 12. 1970 Zákon Slovenské národní rady o finančních správách
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1970:00115.1970

V roce 1970 bylo publikováno 164 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.137 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).