Sbírka zákonů
ročník 1997

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
357/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:357.1997
356/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:356.1997
355/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:355.1997
354/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:354.1997
353/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:353.1997
352/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:352.1997
351/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:351.1997
350/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:350.1997
349/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:349.1997
348/1997 Sb. 31. 12. 1997 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:348.1997
347/1997 Sb. 31. 12. 1997 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:347.1997
346/1997 Sb. 31. 12. 1997 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním přechodu Hřensko - Schöna
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:346.1997
345/1997 Sb. 31. 12. 1997 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau/Lázně Žandov a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Děčín - Dresden/Drážďany, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald/Brod nad Lesy a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Domažlice - Schwandorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Vojtanov - Bad Brambach a o pohra...
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:345.1997
344/1997 Sb. 31. 12. 1997 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Pou...
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:344.1997
343/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:343.1997
342/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:342.1997
341/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:341.1997
340/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:340.1997
339/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:339.1997
338/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:338.1997
337/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:337.1997
336/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:336.1997
335/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:335.1997
334/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:334.1997
333/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:333.1997
332/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:332.1997
331/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:331.1997
330/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:330.1997
329/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:329.1997
328/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:328.1997
327/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:327.1997
326/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:326.1997
325/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:325.1997
324/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:324.1997
323/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:323.1997
322/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:322.1997
321/1997 Sb. 17. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:321.1997
320/1997 Sb. 17. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:320.1997
319/1997 Sb. 17. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:319.1997
318/1997 Sb. 17. 12. 1997 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:318.1997
317/1997 Sb. 31. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:317.1997
316/1997 Sb. 23. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:316.1997
315/1997 Sb. 23. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:315.1997
314/1997 Sb. 23. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:314.1997
313/1997 Sb. 23. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:313.1997
312/1997 Sb. 31. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:312.1997
311/1997 Sb. 22. 12. 1997 Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:311.1997
310/1997 Sb. 18. 12. 1997 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:310.1997
309/1997 Sb. 18. 12. 1997 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:309.1997
308/1997 Sb. 18. 12. 1997 Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1997:308.1997

V roce 1997 bylo publikováno 357 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0,231 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).