Sbírka zákonů
ročník 2014

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
368/2014 Sb. 31. 12. 2014 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:368.2014
367/2014 Sb. 31. 12. 2014 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:367.2014
366/2014 Sb. 31. 12. 2014 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:366.2014
365/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:365.2014
364/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:364.2014
363/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:363.2014
362/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:362.2014
361/2014 Sb. 31. 12. 2014 Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:361.2014
360/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:360.2014
359/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:359.2014
358/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:358.2014
357/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:357.2014
356/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:356.2014
355/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:355.2014
354/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:354.2014
353/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:353.2014
352/2014 Sb. 31. 12. 2014 Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:352.2014
351/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:351.2014
350/2014 Sb. 31. 12. 2014 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:350.2014
349/2014 Sb. 31. 12. 2014 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:349.2014
348/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:348.2014
347/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:347.2014
346/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:346.2014
345/2014 Sb. 31. 12. 2014 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:345.2014
344/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:344.2014
343/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška o registraci vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:343.2014
342/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:342.2014
341/2014 Sb. 31. 12. 2014 Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:341.2014
340/2014 Sb. 29. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:340.2014
339/2014 Sb. 29. 12. 2014 Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:339.2014
338/2014 Sb. 29. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:338.2014
337/2014 Sb. 29. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:337.2014
336/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:336.2014
335/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:335.2014
334/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:334.2014
333/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:333.2014
332/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:332.2014
331/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:331.2014
330/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:330.2014
329/2014 Sb. 29. 12. 2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:329.2014
328/2014 Sb. 23. 12. 2014 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:328.2014
327/2014 Sb. 23. 12. 2014 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:327.2014
326/2014 Sb. 23. 12. 2014 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:326.2014
325/2014 Sb. 23. 12. 2014 Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:325.2014
324/2014 Sb. 23. 12. 2014 Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:324.2014
323/2014 Sb. 19. 12. 2014 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:323.2014
322/2014 Sb. 19. 12. 2014 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:322.2014
321/2014 Sb. 19. 12. 2014 Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:321.2014
320/2014 Sb. 19. 12. 2014 Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:320.2014
319/2014 Sb. 19. 12. 2014 Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2014:319.2014

V roce 2014 bylo publikováno 368 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0,235 ms (z toho 0,032 ms NoSQL).