Sbírka zákonů
ročník 1973

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
176/1973 Sb. 28. 12. 1973 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:176.1973
175/1973 Sb. 28. 12. 1973 Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:175.1973
174/1973 Sb. 27. 12. 1973 Vyhláška Slovenské komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:174.1973
173/1973 Sb. 27. 12. 1973 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:173.1973
172/1973 Sb. 27. 12. 1973 Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:172.1973
171/1973 Sb. 27. 12. 1973 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:171.1973
170/1973 Sb. 27. 12. 1973 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:170.1973
169/1973 Sb. 27. 12. 1973 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:169.1973
168/1973 Sb. 27. 12. 1973 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o náhradě škody vzniklé při branné výchově
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:168.1973
167/1973 Sb. 27. 12. 1973 Zákon Slovenské národní rady o Matici slovenské
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:167.1973
166/1973 Sb. 27. 12. 1973 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1974
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:166.1973
165/1973 Sb. 27. 12. 1973 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:165.1973
164/1973 Sb. 27. 12. 1973 Usnesení předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 66 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:164.1973
163/1973 Sb. 20. 12. 1973 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:163.1973
162/1973 Sb. 14. 12. 1973 Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:162.1973
161/1973 Sb. 13. 12. 1973 Vyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti č. 198/1964 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:161.1973
160/1973 Sb. 13. 12. 1973 Vyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o řízení ve věcech označení původu výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:160.1973
159/1973 Sb. 13. 12. 1973 Zákon o ochraně označení původu výrobků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:159.1973
158/1973 Sb. 13. 12. 1973 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:158.1973
157/1973 Sb. 13. 12. 1973 Ústavní zákon o zřízení federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství a federálního ministerstva všeobecného strojírenství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:157.1973
156/1973 Sb. 13. 12. 1973 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1974
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:156.1973
155/1973 Sb. 6. 12. 1973 Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:155.1973
154/1973 Sb. 6. 12. 1973 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:154.1973
153/1973 Sb. 6. 12. 1973 Usnesení předsednictva Slovenské národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města SSR Bratislavy ve volebních obvodech č. 23 a 120
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:153.1973
152/1973 Sb. 6. 12. 1973 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 171 a 172 (Praha 8)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:152.1973
151/1973 Sb. 6. 12. 1973 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (Slaný)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:151.1973
150/1973 Sb. 6. 12. 1973 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 98 a 104
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:150.1973
149/1973 Sb. 6. 12. 1973 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 89
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:149.1973
148/1973 Sb. 30. 11. 1973 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:148.1973
147/1973 Sb. 12. 11. 1973 Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:147.1973
146/1973 Sb. 12. 11. 1973 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:146.1973
145/1973 Sb. 12. 11. 1973 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřízení Drevounie, podniku zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:145.1973
144/1973 Sb. 12. 11. 1973 Vyhláška federálního ministerstva spojů o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:144.1973
143/1973 Sb. 12. 11. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:143.1973
142/1973 Sb. 12. 11. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vytvoření mezinárodní soustavy a Organizae kosmických telekomunikací „Intersputnik“
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:142.1973
141/1973 Sb. 12. 11. 1973 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodě č. 88 (Habartovsko) Západočeského krajského národního výboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:141.1973
140/1973 Sb. 12. 11. 1973 Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:140.1973
139/1973 Sb. 12. 11. 1973 Usnesení Federálního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:139.1973
138/1973 Sb. 12. 11. 1973 Zákon o vodách (vodní zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:138.1973
137/1973 Sb. 2. 11. 1973 Vyhláška Federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:137.1973
136/1973 Sb. 2. 11. 1973 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o státním řízení v oblasti cen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:136.1973
135/1973 Sb. 2. 11. 1973 Zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:135.1973
134/1973 Sb. 2. 11. 1973 Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:134.1973
133/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:133.1973
132/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o obchodním zastupitelství Československé socialistické republiky ve Svazu sovětských socialistických republik
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:132.1973
131/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky a Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:131.1973
130/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Malajskem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:130.1973
129/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Australským společenstvím
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:129.1973
128/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o spolupráci v námořní obchodní plavbě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:128.1973
127/1973 Sb. 30. 10. 1973 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou a Dohodě o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Bolívijskou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1973:127.1973

V roce 1973 bylo publikováno 176 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,216 ms (z toho 0,027 ms NoSQL).