Sbírka zákonů
ročník 1968

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
207/1968 Sb. 29. 12. 1968 Zákon Slovenské národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy Slovenské socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:207.1968
206/1968 Sb. 29. 12. 1968 Zákon Slovenské národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství Slovenské socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:206.1968
205/1968 Sb. 29. 12. 1968 Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské socialistické republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:205.1968
204/1968 Sb. 29. 12. 1968 Zákon Slovenské národní rady o jednacím řádu Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:204.1968
203/1968 Sb. 29. 12. 1968 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v ústavním zákoně č. 143/1968 Sb., o československé federaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:203.1968
202/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Tuzexu, akciové společnosti, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:202.1968
201/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn pracovníkům rozpočtových organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:201.1968
200/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:200.1968
199/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška rady Východoslovenského krajského národního výboru v Košicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:199.1968
198/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:198.1968
197/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:197.1968
196/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Technoexportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:196.1968
195/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Koospolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:195.1968
194/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Strojimportu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:194.1968
193/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Investy, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:193.1968
192/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:192.1968
191/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Dohodě o průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií Belgo-Lucemburskou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:191.1968
190/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích, Montreux 1965
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:190.1968
189/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:189.1968
188/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:188.1968
187/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstev chemického průmyslu, stavebnictví, spotřebního průmyslu, těžkého průmyslu a zahraničního obchodu, kterou se stanoví záruční doby u dodávek pro výstavbu budov pro bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:187.1968
186/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení Jednotné evidence pracujících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:186.1968
185/1968 Sb. 29. 12. 1968 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 160/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:185.1968
184/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:184.1968
183/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (č. 220/1954 Ú. v.) o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:183.1968
182/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti uchazečům o zaměstnání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:182.1968
181/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 105/1964 Sb., o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících a o poskytování zaopatřovacího příspěvku členům jejich rodin, ve znění vyhlášky č. 93/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:181.1968
180/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb. a č. 92/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:180.1968
179/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o některých dalších změnách vyhlášky Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 91/1968 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:179.1968
178/1968 Sb. 29. 12. 1968 Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:178.1968
177/1968 Sb. 27. 12. 1968 Zákon o věrnostním přídavku horníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:177.1968
176/1968 Sb. 27. 12. 1968 Zákon o Kanceláři presidenta republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:176.1968
175/1968 Sb. 27. 12. 1968 Zákon o městě Brně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:175.1968
174/1968 Sb. 27. 12. 1968 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:174.1968
173/1968 Sb. 27. 12. 1968 Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:173.1968
172/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o federálních výborech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:172.1968
171/1968 Sb. 22. 12. 1968 Ústavní zákon o zřízení federálních ministerstev a federálních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:171.1968
170/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:170.1968
169/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o zřízení Vysoké školy veterinární v Brně a Vysoké školy veterinární v Košicích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:169.1968
168/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o gymnasiích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:168.1968
167/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:167.1968
166/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o vymezení působnosti Československé socialistické republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:166.1968
165/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:165.1968
164/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon, kterým se mění předpisy o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:164.1968
163/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1967 Sb., o Státní spořitelně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:163.1968
162/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon, kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:162.1968
161/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o zvláštním přídavku k dávkám, o změnách v důchodovém zabezpečení účastníků odboje a o někteých dalších změnách v sociálním zabezpečení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:161.1968
160/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:160.1968
159/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o důchodové dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:159.1968
158/1968 Sb. 22. 12. 1968 Zákon o státním rozpočtu na rok 1969 a o některých dalších finančních opatřeních
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1968:158.1968

V roce 1968 bylo publikováno 207 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0,214 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).