Sbírka zákonů
ročník 1961

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
154/1961 Sb. 30. 12. 1961 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:154.1961
153/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:153.1961
152/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:152.1961
151/1961 Sb. 29. 12. 1961 Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:151.1961
150/1961 Sb. 29. 12. 1961 Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:150.1961
149/1961 Sb. 27. 12. 1961 Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:149.1961
148/1961 Sb. 27. 12. 1961 Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:148.1961
147/1961 Sb. 14. 12. 1961 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:147.1961
146/1961 Sb. 12. 12. 1961 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:146.1961
145/1961 Sb. 12. 12. 1961 Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:145.1961
144/1961 Sb. 12. 12. 1961 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:144.1961
143/1961 Sb. 12. 12. 1961 Zákon o domovní dani
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:143.1961
142/1961 Sb. 11. 12. 1961 Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:142.1961
141/1961 Sb. 9. 12. 1961 Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:141.1961
140/1961 Sb. 8. 12. 1961 Trestní zákon
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:140.1961
139/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:139.1961
138/1961 Sb. 7. 12. 1961 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:138.1961
137/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:137.1961
136/1961 Sb. 7. 12. 1961 Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:136.1961
135/1961 Sb. 7. 12. 1961 Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:135.1961
134/1961 Sb. 30. 11. 1961 Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:134.1961
133/1961 Sb. 30. 11. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:133.1961
132/1961 Sb. 28. 11. 1961 Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:132.1961
131/1961 Sb. 28. 11. 1961 Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:131.1961
130/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:130.1961
129/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:129.1961
128/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:128.1961
127/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:127.1961
126/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:126.1961
125/1961 Sb. 23. 11. 1961 Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:125.1961
124/1961 Sb. 18. 11. 1961 Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:124.1961
123/1961 Sb. 14. 11. 1961 Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:123.1961
122/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:122.1961
121/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:121.1961
120/1961 Sb. 10. 11. 1961 Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:120.1961
119/1961 Sb. 9. 11. 1961 Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:119.1961
118/1961 Sb. 9. 11. 1961 Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:118.1961
117/1961 Sb. 27. 10. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:117.1961
116/1961 Sb. 27. 10. 1961 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:116.1961
115/1961 Sb. 20. 10. 1961 Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:115.1961
114/1961 Sb. 20. 10. 1961 Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:114.1961
113/1961 Sb. 19. 10. 1961 Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:113.1961
112/1961 Sb. 14. 10. 1961 Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:112.1961
111/1961 Sb. 14. 10. 1961 Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:111.1961
110/1961 Sb. 11. 10. 1961 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:110.1961
109/1961 Sb. 11. 10. 1961 Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:109.1961
108/1961 Sb. 5. 10. 1961 Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:108.1961
107/1961 Sb. 5. 10. 1961 Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:107.1961
106/1961 Sb. 3. 10. 1961 Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:106.1961
105/1961 Sb. 30. 9. 1961 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1961:105.1961

V roce 1961 bylo publikováno 154 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0,218 ms (z toho 0,025 ms NoSQL).