Sbírka zákonů
ročník 1998

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
335/1998 Sb. 28. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:335.1998
334/1998 Sb. 28. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:334.1998
333/1998 Sb. 28. 12. 1998 Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:333.1998
332/1998 Sb. 22. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:332.1998
331/1998 Sb. 22. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:331.1998
330/1998 Sb. 22. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:330.1998
329/1998 Sb. 22. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:329.1998
328/1998 Sb. 22. 12. 1998 Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:328.1998
327/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:327.1998
326/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:326.1998
325/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:325.1998
324/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:324.1998
323/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:323.1998
322/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:322.1998
321/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:321.1998
320/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:320.1998
319/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:319.1998
318/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:318.1998
317/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:317.1998
316/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:316.1998
315/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:315.1998
314/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:314.1998
313/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva financí o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:313.1998
312/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení §36 odst. 1 ve slovech „na období kalendářního pololetí“ vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:312.1998
311/1998 Sb. 31. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:311.1998
310/1998 Sb. 31. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO „Společný tranzitní režim“ ze dne 23. listopadu 1998 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:310.1998
309/1998 Sb. 31. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:309.1998
308/1998 Sb. 31. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:308.1998
307/1998 Sb. 31. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:307.1998
306/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:306.1998
305/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:305.1998
304/1998 Sb. 31. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:304.1998
303/1998 Sb. 31. 12. 1998 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:303.1998
302/1998 Sb. 23. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:302.1998
301/1998 Sb. 23. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:301.1998
300/1998 Sb. 23. 12. 1998 Nález Ústavního soudu ze dne 17. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení §32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:300.1998
299/1998 Sb. 22. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:299.1998
298/1998 Sb. 14. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:298.1998
297/1998 Sb. 14. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:297.1998
296/1998 Sb. 14. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:296.1998
295/1998 Sb. 14. 12. 1998 Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:295.1998
294/1998 Sb. 14. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:294.1998
293/1998 Sb. 14. 12. 1998 Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:293.1998
292/1998 Sb. 10. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:292.1998
291/1998 Sb. 10. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:291.1998
290/1998 Sb. 10. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:290.1998
289/1998 Sb. 10. 12. 1998 Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:289.1998
288/1998 Sb. 4. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:288.1998
287/1998 Sb. 4. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:287.1998
286/1998 Sb. 4. 12. 1998 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1998:286.1998

V roce 1998 bylo publikováno 335 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 7 stran v čase 0,226 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).