Sbírka zákonů
ročník 1969

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
185/1969 Sb. 30. 12. 1969 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v zákoně č. 156/1969 Sb. českého vydání, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00185.1969
184/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00184.1969
183/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky o výkupu surového dříví a ochraně stromů rostoucích mimo les
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00183.1969
182/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00182.1969
181/1969 Sb. 30. 12. 1969 Nařízení vlády Slovenské socialistické republiky o ochraně před povodněmi
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00181.1969
180/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vládní nařízení Slovenské socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00180.1969
179/1969 Sb. 30. 12. 1969 Zákon Slovenské národní rady o Státním fondu pro zúrodnění půdy
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00179.1969
178/1969 Sb. 30. 12. 1969 Zákon Slovenské národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00178.1969
177/1969 Sb. 30. 12. 1969 Zákon Slovenské národní rady o státním rozpočtu Slovenské socialistické republiky na rok 1970
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00177.1969
176/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00176.1969
175/1969 Sb. 30. 12. 1969 Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu organizací zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00175.1969
174/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00174.1969
173/1969 Sb. 30. 12. 1969 Zákon České národní rady o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00173.1969
172/1969 Sb. 30. 12. 1969 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1970
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00172.1969
171/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterou se zrušuje příloha č. 2 k vyhlášce č. 57/1959 Ú. l., o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným náborem prováděným odbory pracovních sil, zdravotnictví a sociálního zabezpečení okresních národních výborů a nahrazuje se novým zněním
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00171.1969
170/1969 Sb. 30. 12. 1969 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy Slovenské socialistické republiky o prodloužení platnosti některých ustanovení vyhlášky č. 48/1963 Sb., o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00170.1969
169/1969 Sb. 30. 12. 1969 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00169.1969
168/1969 Sb. 30. 12. 1969 Nařízení vlády Československé republiky o přechodném zákazu zvyšování cen
e-SbírkaPDF   11 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00168.1969
167/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00167.1969
166/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00166.1969
165/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 136/1968 Sb., o zastoupení zahraničních podniků v Československé socialistické republice při provádění zahraničního obchodu
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00165.1969
164/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 121/1968 Sb., o oprávnění k zahraničně obchodní činnosti
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00164.1969
163/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00163.1969
162/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00162.1969
161/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon o některých důsledcích neoprávněného pobytu pracovníků v cizině
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00161.1969
160/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
e-SbírkaPDF   10 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00160.1969
159/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00159.1969
158/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00158.1969
157/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00157.1969
156/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00156.1969
155/1969 Sb. 23. 12. 1969 Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00155.1969
154/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon o mateřském příspěvku
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00154.1969
153/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00153.1969
152/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00152.1969
151/1969 Sb. 23. 12. 1969 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená technická zařízení
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00151.1969
150/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon o přečinech
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00150.1969
149/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00149.1969
148/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00148.1969
147/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1965 Sb., o prokuratuře
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00147.1969
146/1969 Sb. 23. 12. 1969 Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady č. 74/1963 Sb., o Slovenské akademii věd
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00146.1969
145/1969 Sb. 23. 12. 1969 Usnesení Slovenské národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva Slovenské národní rady
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1969:00145.1969
144/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 156/1968 Sb., o veterinárním vyšetření domácích porážek některých jatečných zvířat
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00144.1969
143/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00143.1969
142/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o výkupu dříví z lesa
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00142.1969
141/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi, a směrnice č. 112/1955 Ú. l., vydané k jejímu provedení
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00141.1969
140/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška ministra výstavby a techniky Slovenské socialistické republiky, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebního úřadu na ministerstvo spravedlnosti Slovenské socialistické republiky
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00140.1969
139/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška Federálního výboru pro zemědělství a výživu, kterou se prodlužuje účinnost vyhlášky č. 55/1967 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00139.1969
138/1969 Sb. 17. 12. 1969 Vyhláška Federálního výboru pro dopravu a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o prodloužení účinnosti vyhlášek o hospodářských smlouvách v nákladní dopravě
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00138.1969
137/1969 Sb. 17. 12. 1969 Usnesení České národní rady o schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady
e-SbírkaPDF   7102 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00137.1969
136/1969 Sb. 10. 12. 1969 Vyhláška federálního ministerstva financí o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky č. 45/1965 Sb.
e-SbírkaPDF   5474 kB
ECLI:CZ:SB:1969:00136.1969

V roce 1969 bylo publikováno 185 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 4 stran v čase 0.130 ms (z toho 0.018 ms NoSQL).