Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
26/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 1. 2020 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:026.2020
25/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 1. 2020 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:025.2020
24/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:024.2020
23/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:023.2020
22/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:022.2020
21/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:021.2020
20/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:020.2020
19/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:019.2020
18/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:018.2020
17/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
27. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:017.2020
16/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
24. 1. 2020 Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:016.2020
15/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:015.2020
14/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2020 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:014.2020
13/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:013.2020
12/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
17. 1. 2020 Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:012.2020
11/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 1. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:011.2020
10/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 1. 2020 Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:010.2020
9/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:009.2020
8/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:008.2020
7/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:007.2020
6/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:006.2020
5/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:005.2020
4/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Vyhláška o energetických specialistech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:004.2020
3/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
10. 1. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:003.2020
2/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
3. 1. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:002.2020
1/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
3. 1. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:001.2020

V roce 2020 bylo publikováno 26 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 1 stran v čase 0,153 ms (z toho 0,022 ms NoSQL).