Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
612/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:612.2020
611/2020 Sb. 31. 12. 2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:611.2020
610/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:610.2020
609/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:609.2020
608/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:608.2020
607/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:607.2020
606/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:606.2020
605/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:605.2020
604/2020 Sb. 31. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:604.2020
603/2020 Sb. 31. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:603.2020
602/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:602.2020
601/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:601.2020
600/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:600.2020
599/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:599.2020
598/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:598.2020
597/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:597.2020
596/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:596.2020
595/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:595.2020
594/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:594.2020
593/2020 Sb. 23. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:593.2020
592/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:592.2020
591/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:591.2020
590/2020 Sb. 31. 12. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/ /1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:590.2020
589/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:589.2020
588/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:588.2020
587/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:587.2020
586/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:586.2020
585/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:585.2020
584/2020 Sb. 31. 12. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:584.2020
583/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:583.2020
582/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:582.2020
581/2020 Sb. 31. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:581.2020
580/2020 Sb. 31. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:580.2020
579/2020 Sb. 31. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:579.2020
578/2020 Sb. 21. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:578.2020
577/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:577.2020
576/2020 Sb. 23. 12. 2020 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:576.2020
575/2020 Sb. 23. 12. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:575.2020
574/2020 Sb. 23. 12. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:574.2020
573/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:573.2020
572/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:572.2020
571/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:571.2020
570/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:570.2020
569/2020 Sb. 23. 12. 2020 Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:569.2020
568/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:568.2020
567/2020 Sb. 23. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:567.2020
566/2020 Sb. 23. 12. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:566.2020
565/2020 Sb. 23. 12. 2020 Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:565.2020
564/2020 Sb. 17. 12. 2020 Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:564.2020
563/2020 Sb. 23. 12. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:563.2020

V roce 2020 bylo publikováno 612 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 13 stran v čase 0,232 ms (z toho 0,026 ms NoSQL).