Sbírka zákonů
ročník 2020

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
373/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 9. 2020 Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:373.2020
372/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 9. 2020 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:372.2020
371/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:371.2020
370/2020 Sb.
(méně než 10 dnů)
17. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:370.2020
369/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 9. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:369.2020
368/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 9. 2020 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:368.2020
367/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
10. 9. 2020 Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:367.2020
366/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:366.2020
365/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:365.2020
364/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:364.2020
363/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:363.2020
362/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:362.2020
361/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:361.2020
360/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:360.2020
359/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
4. 9. 2020 Vyhláška o měření elektřiny
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:359.2020
358/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
31. 8. 2020 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:358.2020
357/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:357.2020
356/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:356.2020
355/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:355.2020
354/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:354.2020
353/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:353.2020
352/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:352.2020
351/2020 Sb.
(méně než 30 dnů)
28. 8. 2020 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:351.2020
350/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
24. 8. 2020 Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:350.2020
349/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
24. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:349.2020
348/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
20. 8. 2020 Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:348.2020
347/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
20. 8. 2020 Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení §80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:347.2020
346/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 8. 2020 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:346.2020
345/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 8. 2020 Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:345.2020
344/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 8. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:344.2020
343/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
14. 8. 2020 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:343.2020
342/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:342.2020
341/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:341.2020
340/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:340.2020
339/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:339.2020
338/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:338.2020
337/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
11. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:337.2020
336/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:336.2020
335/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:335.2020
334/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:334.2020
333/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:333.2020
332/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:332.2020
331/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
6. 8. 2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:331.2020
330/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 7. 2020 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:330.2020
329/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 7. 2020 Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:329.2020
328/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
31. 7. 2020 Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:328.2020
327/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 7. 2020 Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení §96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:327.2020
326/2020 Sb.
(méně než 60 dnů)
29. 7. 2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:326.2020
325/2020 Sb. 22. 7. 2020 Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení §112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:325.2020
324/2020 Sb. 22. 7. 2020 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:2020:324.2020

V roce 2020 bylo publikováno 373 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 8 stran v čase 0,250 ms (z toho 0,034 ms NoSQL).