Sbírka zákonů
ročník 1988

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
246/1988 Sb. 30. 12. 1988 Redakční sdělení o opravě chyb 1. ve vyhlášce ministerstva zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské Úmluvě o smluvním právu, v slovenském vydání, 2. ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 150/1988 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, v českém vydání, 3. ve vyhlášce ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, v českém vydání, 4. v zákonu č. 188/1988 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, v slovenském vydání, 5. v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, v českém a slovenském vydání
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00246.1988
245/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky o pestovateľskom pálení ovocia
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00245.1988
244/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se určuje, co se považuje za omamné prostředky a jedy ve smyslu § 187 a 188 trestního zákona
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00244.1988
243/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00243.1988
242/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00242.1988
241/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb.
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00241.1988
240/1988 Sb. 30. 12. 1988 Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00240.1988
239/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00239.1988
238/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, čo sa považuje za omamné prostriedky a jedy v zmysle Trestného zákona
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00238.1988
237/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00237.1988
236/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00236.1988
235/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00235.1988
234/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00234.1988
233/1988 Sb. 30. 12. 1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o drobných prevádzkárňach národných výborov ako právnických osobách
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00233.1988
232/1988 Sb. 30. 12. 1988 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům
e-SbírkaPDF   14 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00232.1988
231/1988 Sb. 30. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00231.1988
230/1988 Sb. 30. 12. 1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00230.1988
229/1988 Sb. 30. 12. 1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa vládne nariadenie č. 12/1968 Zb. o úprave odmien a náhrad a niektorých ďalších pomerov poslancov národných výborov a členov komisií a aktívov národných výborov v znení neskorších predpisov
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00229.1988
228/1988 Sb. 30. 12. 1988 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00228.1988
227/1988 Sb. 29. 12. 1988 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České socialistické republiky a ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu Slovenské socialistické republiky, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00227.1988
226/1988 Sb. 29. 12. 1988 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb, ve znění vyhlášky č. 91/1986 Sb.
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00226.1988
225/1988 Sb. 29. 12. 1988 Vyhláška ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky o státních archivech a archivech národních výborů
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00225.1988
224/1988 Sb. 29. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, jíž se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 51/1986 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění vyhlášky č. 181/1988 Sb.
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00224.1988
223/1988 Sb. 29. 12. 1988 Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00223.1988
222/1988 Sb. 29. 12. 1988 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00222.1988
221/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška předsedy Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy Státní banky československé č. 103/1985 Sb., o poskytování úvěrů a o úrokových sazbách
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00221.1988
220/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00220.1988
219/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00219.1988
218/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o miestnom poplatku za psov a o kúpeľnom poplatku
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00218.1988
217/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00217.1988
216/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00216.1988
215/1988 Sb. 28. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00215.1988
214/1988 Sb. 28. 12. 1988 Nařízení vlády České socialistické republiky o drobných provozovnách národních výborů jako právnických osobách
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00214.1988
213/1988 Sb. 28. 12. 1988 Změna zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 31. října 1985 č. 289, č. 135/1985 Sb., schválená usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. července 1988 č. 204
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00213.1988
212/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 47/1983 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 124/1985 Zb.
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00212.1988
211/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon Slovenskej národnej rady o rozpočtovom určení výnosu a správe poľnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu dane zo mzdy
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00211.1988
210/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1989
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00210.1988
209/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, ve znění zákona České národní rady č. 39/1983 Sb.
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00209.1988
208/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon České národní rady o rozpočtovém určení výnosu a správě zemědělské daně a daně ze mzdy
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00208.1988
207/1988 Sb. 28. 12. 1988 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1989
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00207.1988
206/1988 Sb. 27. 12. 1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu
e-SbírkaPDF   16 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00206.1988
205/1988 Sb. 23. 12. 1988 Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00205.1988
204/1988 Sb. 14. 12. 1988 Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00204.1988
203/1988 Sb. 14. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělsko-potravinářského komplexu, jednotných zemědělských družstev a společných podniků
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00203.1988
202/1988 Sb. 14. 12. 1988 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení vývozu některých chemikálií
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00202.1988
201/1988 Sb. 14. 12. 1988 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 17 (Brno V)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00201.1988
200/1988 Sb. 14. 12. 1988 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebních obvodech č. 4 (okr. Ústí nad Labem) a č. 125 (okr. Teplice)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00200.1988
199/1988 Sb. 14. 12. 1988 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do České národní rady ve volebním obvodu č. 13 (Praha 6 - severozápad)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00199.1988
198/1988 Sb. 14. 12. 1988 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 169/1973 Zb., ktorým sa bližšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy okresných a krajských poľnohospodárskych správ a ich vzťah k národným výborom
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00198.1988
197/1988 Sb. 14. 12. 1988 Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 154/1973 Sb., kterým se blíže vymezují působnost a úkoly okresních a krajských zemědělských správ a jejich vztah k národním výborům
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1988:00197.1988

V roce 1988 bylo publikováno 246 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 5 stran v čase 0.140 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).