Sbírka zákonů
ročník 1967

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
135/1967 Sb. 30. 12. 1967 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Svazu výrobních družstev č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:135.1967
134/1967 Sb. 30. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú. l., o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:134.1967
133/1967 Sb. 30. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:133.1967
132/1967 Sb. 30. 12. 1967 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:132.1967
131/1967 Sb. 30. 12. 1967 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:131.1967
130/1967 Sb. 28. 12. 1967 Vládní nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:130.1967
129/1967 Sb. 28. 12. 1967 Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:129.1967
128/1967 Sb. 28. 12. 1967 Vládní nařízení, kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:128.1967
127/1967 Sb. 27. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:127.1967
126/1967 Sb. 27. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:126.1967
125/1967 Sb. 27. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:125.1967
124/1967 Sb. 27. 12. 1967 Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:124.1967
123/1967 Sb. 27. 12. 1967 Vyhláška ministerstva spravedlnosti o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé choroby domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:123.1967
122/1967 Sb. 21. 12. 1967 Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:122.1967
121/1967 Sb. 21. 12. 1967 Vyhláška ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:121.1967
120/1967 Sb. 21. 12. 1967 Vyhláška ministerstva dopravy a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:120.1967
119/1967 Sb. 21. 12. 1967 Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se prodlužuje účinnost úprav některých hospodářských závazkových vztahů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:119.1967
118/1967 Sb. 14. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:118.1967
117/1967 Sb. 14. 12. 1967 Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:117.1967
116/1967 Sb. 14. 12. 1967 Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:116.1967
115/1967 Sb. 13. 12. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahujících se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:115.1967
114/1967 Sb. 13. 12. 1967 Zákon o volbách do národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:114.1967
113/1967 Sb. 13. 12. 1967 Zákon o volbách do Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:113.1967
112/1967 Sb. 13. 12. 1967 Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:112.1967
111/1967 Sb. 12. 12. 1967 Zákon o hlavním městě Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:111.1967
110/1967 Sb. 12. 12. 1967 Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:110.1967
109/1967 Sb. 11. 12. 1967 Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:109.1967
108/1967 Sb. 11. 12. 1967 Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:108.1967
107/1967 Sb. 24. 11. 1967 Vládní nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:107.1967
106/1967 Sb. 24. 11. 1967 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:106.1967
105/1967 Sb. 14. 11. 1967 Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:105.1967
104/1967 Sb. 14. 11. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:104.1967
103/1967 Sb. 7. 11. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:103.1967
102/1967 Sb. 25. 10. 1967 Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:102.1967
101/1967 Sb. 25. 10. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:101.1967
100/1967 Sb. 25. 10. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku II, odstavce 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách, podepsané v Praze dne 6. října 1956
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:100.1967
99/1967 Sb. 25. 10. 1967 Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Státní dřevařské inspekce
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:099.1967
98/1967 Sb. 24. 10. 1967 Vyhláška ministerstva vnitra o úhradě za užívání nebytových prostorů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:098.1967
97/1967 Sb. 24. 10. 1967 Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:097.1967
96/1967 Sb. 24. 10. 1967 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:096.1967
95/1967 Sb. 4. 10. 1967 Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:095.1967
94/1967 Sb. 26. 9. 1967 Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:094.1967
93/1967 Sb. 26. 9. 1967 Vyhláška ministra zahraničního obchodu o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:093.1967
92/1967 Sb. 26. 9. 1967 Vyhláška Státní plánovací komise o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:092.1967
91/1967 Sb. 22. 9. 1967 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:091.1967
90/1967 Sb. 12. 9. 1967 Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1968 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:090.1967
89/1967 Sb. 12. 9. 1967 Vyhláška Státního statistického úřadu o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:089.1967
88/1967 Sb. 24. 8. 1967 Vyhláška Svazu výrobních družstev o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:088.1967
87/1967 Sb. 24. 8. 1967 Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:087.1967
86/1967 Sb. 24. 8. 1967 Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
Zákony pro lidiPDF
ECLI:CZ:SB:1967:086.1967

V roce 1967 bylo publikováno 135 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 3 stran v čase 0,309 ms (z toho 0,106 ms NoSQL - scan 135 záznamů).