Sbírka zákonů
ročník 1986

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
91/1986 Sb. 23. 12. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00091.1986
90/1986 Sb. 23. 12. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00090.1986
89/1986 Sb. 23. 12. 1986 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00089.1986
88/1986 Sb. 23. 12. 1986 Zákon České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00088.1986
87/1986 Sb. 23. 12. 1986 Zákon České národní rady o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o pětiletém plánu)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00087.1986
86/1986 Sb. 22. 12. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o združení rodičov a priateľov školy
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00086.1986
85/1986 Sb. 22. 12. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00085.1986
84/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00084.1986
83/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986 - 1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00083.1986
82/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00082.1986
81/1986 Sb. 22. 12. 1986 Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986 - 1990 (zákon o osmém pětiletém plánu)
e-SbírkaPDF   18 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00081.1986
80/1986 Sb. 19. 12. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00080.1986
79/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00079.1986
78/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00078.1986
77/1986 Sb. 19. 12. 1986 Nařízení vlády Československé socialistické republiky o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00077.1986
76/1986 Sb. 28. 11. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00076.1986
75/1986 Sb. 28. 11. 1986 Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
e-SbírkaPDF   12 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00075.1986
74/1986 Sb. 6. 11. 1986 Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00074.1986
73/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00073.1986
72/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00072.1986
71/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00071.1986
70/1986 Sb. 6. 11. 1986 Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
e-SbírkaPDF   20 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00070.1986
69/1986 Sb. 3. 11. 1986 Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00069.1986
68/1986 Sb. 3. 11. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00068.1986
67/1986 Sb. 3. 11. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00067.1986
66/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o umělém přerušení těhotenství
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00066.1986
65/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00065.1986
64/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o České obchodní inspekci
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00064.1986
63/1986 Sb. 3. 11. 1986 Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00063.1986
62/1986 Sb. 27. 10. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00062.1986
61/1986 Sb. 27. 10. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku
e-SbírkaPDF   17 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00061.1986
60/1986 Sb. 14. 10. 1986 Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky o chránených druhoch nerastov
e-SbírkaPDF   9001 kB
ECLI:CZ:SB:1986:00060.1986
59/1986 Sb. 14. 10. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
e-SbírkaPDF   9001 kB
ECLI:CZ:SB:1986:00059.1986
58/1986 Sb. 14. 10. 1986 Nařízení vlády České socialistické republiky o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
e-SbírkaPDF   9001 kB
ECLI:CZ:SB:1986:00058.1986
57/1986 Sb. 26. 9. 1986 Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o budování automatizovaných systémů řízení
e-SbírkaPDF   9 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00057.1986
56/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00056.1986
55/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00055.1986
54/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péče o jakost
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00054.1986
53/1986 Sb. 15. 9. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00053.1986
52/1986 Sb. 5. 9. 1986 Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00052.1986
51/1986 Sb. 5. 9. 1986 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00051.1986
50/1986 Sb. 5. 9. 1986 Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
e-SbírkaPDF   15 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00050.1986
49/1986 Sb. 15. 8. 1986 Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00049.1986
48/1986 Sb. 15. 8. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy
e-SbírkaPDF   21 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00048.1986
47/1986 Sb. 25. 7. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00047.1986
46/1986 Sb. 25. 7. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
e-SbírkaPDF   13 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00046.1986
45/1986 Sb. 11. 7. 1986 Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
e-SbírkaPDF   6817 kB
ECLI:CZ:SB:1986:00045.1986
44/1986 Sb. 11. 7. 1986 Vyhláška federálního ministerstva financí o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
e-SbírkaPDF   6817 kB
ECLI:CZ:SB:1986:00044.1986
43/1986 Sb. 14. 6. 1986 Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
e-SbírkaPDF   23 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00043.1986
42/1986 Sb. 14. 6. 1986 Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
e-SbírkaPDF   23 MB
ECLI:CZ:SB:1986:00042.1986

V roce 1986 bylo publikováno 91 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 2 stran v čase 0.135 ms (z toho 0.019 ms NoSQL).