Sbírka zákonů
ročník 1994

předpis
číslo
datum
publikování
druh název ECLI
(jedinečné)
276/1994 Sb. 30. 12. 1994 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. prosince 1994
e-SbírkaPDF   656 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00276.1994
275/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   656 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00275.1994
274/1994 Sb. 30. 12. 1994 Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. prosince 1994
e-SbírkaPDF   656 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00274.1994
273/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   656 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00273.1994
272/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   729 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00272.1994
271/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku „Ropovod Ingolstadt“
e-SbírkaPDF   729 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00271.1994
270/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
e-SbírkaPDF   738 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00270.1994
269/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon o Rejstříku trestů
e-SbírkaPDF   738 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00269.1994
268/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995
e-SbírkaPDF   738 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00268.1994
267/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00267.1994
266/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon o dráhách
e-SbírkaPDF   1230 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00266.1994
265/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
e-SbírkaPDF   19 MB
ECLI:CZ:SB:1994:00265.1994
264/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče
e-SbírkaPDF   784 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00264.1994
263/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
e-SbírkaPDF   784 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00263.1994
262/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích
e-SbírkaPDF   784 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00262.1994
261/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
e-SbírkaPDF   784 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00261.1994
260/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   784 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00260.1994
259/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2773 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00259.1994
258/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1481 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00258.1994
257/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00257.1994
256/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00256.1994
255/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00255.1994
254/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1140 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00254.1994
253/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00253.1994
252/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00252.1994
251/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
e-SbírkaPDF   1039 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00251.1994
250/1994 Sb. 30. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00250.1994
249/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00249.1994
248/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00248.1994
247/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00247.1994
246/1994 Sb. 30. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00246.1994
245/1994 Sb. 30. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00245.1994
244/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00244.1994
243/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00243.1994
242/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00242.1994
241/1994 Sb. 30. 12. 1994 Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
e-SbírkaPDF   2037 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00241.1994
240/1994 Sb. 15. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se úprav Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00240.1994
239/1994 Sb. 15. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00239.1994
238/1994 Sb. 15. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00238.1994
237/1994 Sb. 15. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00237.1994
236/1994 Sb. 15. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25. června a 3. a 22. července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28. května 1993
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00236.1994
235/1994 Sb. 15. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00235.1994
234/1994 Sb. 15. 12. 1994 Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb.
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00234.1994
233/1994 Sb. 15. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00233.1994
232/1994 Sb. 15. 12. 1994 Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00232.1994
231/1994 Sb. 15. 12. 1994 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků
e-SbírkaPDF   824 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00231.1994
230/1994 Sb. 12. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
e-SbírkaPDF   5136 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00230.1994
229/1994 Sb. 12. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko
e-SbírkaPDF   5136 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00229.1994
228/1994 Sb. 6. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky
e-SbírkaPDF   1554 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00228.1994
227/1994 Sb. 6. 12. 1994 Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb
e-SbírkaPDF   1554 kB
ECLI:CZ:SB:1994:00227.1994

V roce 1994 bylo publikováno 276 číslovaných předpisů ve Sbírce zákonů,
zobrazena strana 1 z celkem 6 stran v čase 0.140 ms (z toho 0.020 ms NoSQL).